Školní poradenský tým

Náš poradenský tým poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům poradenského pracoviště patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Pracovníci

Výchovný poradce I. stupeň: Mgr. Monika Greschnerová

Výchovný poradce II. stupeň: Mgr. Tomáš Pyško

Speciální pedagog: Mgr. Jana Kolčářová

Školní metodik prevence: Mgr. Pavlína Pyšková 

Inkluze - metodika a výkaznictví: Mgr. Monika Greschnerová 

Konzultace na základě předchozí domluvy prostřednictvím zprávy v Bakalářích.

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020

dokument ke stažení ZDE

Dodatek MPP č. 1 - program proti šikanování

dokument ke stažení ZDE

Krizový plán školy pro školní rok 2019/2020

dokument ke stažení ZDE

Kontaky na specializovaná pracoviště, psychology, logopedy a internetové odkazy, telefonické linky a doporučená listeratura z oblasti agresivnícho chování a šikany

dokument ke stažení ZDE

 

 Cíle poradenského týmu:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • podporuavzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 • růběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření  příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných  odlišností ve škole a školském  zařízení,
 • včasná intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 • metodická a poradenská  podpora učitelům i rodičům
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráce školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Činnosti:

 • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
 • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, 
 • reedukace dětí s SPU
 • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
 • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
 • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
 • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
 • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
 • preventivní programy pro žáky
 • Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče (popř. děti).