O škole

obrazky/owl-47526_640.png

Základní škola v Bašce je organizovaná jako úplná škola s 1. - 9. ročníkem. Od 1. 1. 2004 došlo ke sloučení základní školy s mateřskou školou v Bašce a mateřskou školou v Kunčičkách u Bašky. V současné době, kdy probíhá výstavba a rekonstrukce základní školy, zajišťujeme provoz na pěti odloučených pracovištích sloučené obce. Bezproblémové zajištění provozu klade velké nároky na organizaci, kontrolu a finanční zabezpečení. Všechna odloučená pracoviště využívají mobilní iPadovskou učebnu. Pro výuku tělesné výchovy navštěvujeme sokolovnu v Bašce a v případě příznivého počasí probíhá tělocvik na zahradách odloučených pracovišť. Dětem nabízíme plavecký výcvik, lyžařský výcvik, pobytovou akci v přírodě, vycházky do okolí škol apod.

Začátek vyučování je stanoven v 8:15. Škola je otevřena od 6:15 hodin do 7.40. V této době vstupují do budovy školy pouze žáci zapsaní do školní družiny. V 7.50 se školní budova otevře všem žákům. Odpolední družina je v provozu do 16:45 hodin. Mateřské školy jsou v provozu do 16:30, resp. 16:45 hodin.

Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život, který klade důraz především na rozvíjení vnitřní motivace žáků k učení. K jejímu udržení jsou nezbytné tři faktory: smysluplnost učiva, možnost mít vliv na průběh učení a spolupráce. Snahou vzdělávacího programu je dosahovat funkčního propojení života školy a života mimo školu, sjednocovat poznatky získané ve škole s poznatky osvojenými v běžném životě a dávat prostor pro praktické ověření funkčnosti a pravdivosti předkládaného učiva.

Základní podmínkou kvalitního učení je bezpečné prostředí a pozitivní klima. Tak, aby škola byla místem aktivního a radostného poznávání, místo, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi žáky a učiteli, mezi učiteli a rodiči, založený na vzájemném respektu.

Dlouhodobá koncepce školy je zaměřena na samostatné myšlení, výběr a třídění informací a schopnost využít získané poznatky při řešení problémů. Činnost školy je směřována k podpoře aktivity a tvořivosti žáků, k vytváření prostoru pro jejich seberealizaci a k rozvoji přirozeného nadání. Snahou všech vyučujících je, aby měl každý žák příležitost zažít úspěch. Cílem je vytváření pozitivního vztahu ke vzdělání a motivace k dalšímu celoživotnímu vzdělávání.

Za nezbytné považujeme i rozvoj komunikačních schopností v jazykové oblasti, proto jsou žáci naší školy od 1. ročníku vyučování anglickému jazyku. Souběžně s tím na škole pracuje konverzační kroužek anglického jazyka. Také je naším cílem rozšiřovat informační gramotnost, proto se vyučovací předmět informatika bude vyučovat v nové škole již od 3. třídy.

 

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace

 

adresa Baška 137, 739 01  Baška
e-mail skolabaska@skolabaska.cz
web www.skolabaska.cz
datová schránka gvzmbb5
709 855 70

 

KONTAKTY

 

ředitelka 

Mgr. Renáta Válková valkova@skolabaska.cz

734 447 300

558 686 616

zástupkyně 

Mgr. Monika Greschnerová greschnerova@skolabaska.cz

734 447 295

558 686 610

zástupkyně 

Ing. Jana Pokludová pokludova@skolabaska.cz

734 447 297

558 686 612 

účetní

Natálie Tomanová tomanova@skolabaska.cz

731 887 300

558 686 611

odhlašování

stravy

Radka Volná volna@skolabaska.cz

734 447 293

558 649 203

 

Odloučená pracoviště příspěvkové organizace

 

MŠ Kunčičky u Bašky 130

 

 

adresa Kunčičky u Bašky 130, Baška
vedoucí učitelka Bc. Lenka Opělová Ječmínková, 734 447 292
telefon (Kapky) 734 447 299
mail mskuncicky@skolabaska.cz
provoz MŠ 6.30 - 16,30

 

MŠ Baška a školní kuchyň Baška 383

 

V mateřské škole v Bašce nyní působí tři oddělení. Jedno oddělení je plně přizpůsobeno dětem od dvou let (bezbariérovost, personální podpora – chůva, vhodné hračky, upravený vzdělávací program, herní prvky pro menší děti …). Prostor okolí školky je již bezpečně uzavřen a děti mohou využívat zahradu bez omezení v dopoledních i odpoledních hodinách.

 

Mateřská škola Baška 383

adresa Baška 383
vedoucí učitelka Bc. Dagmar Radová, 734 447 291
telefon  734 447 297
e-mail msbaska@skolabaska.cz
provoz MŠ 6,30 - 16,30

 

 

Školní kuchyň Baška 383

 

adresa Baška 383
vedoucí školní jídelny Renáta Garová, 734 447 290
e-mail skolnijidelna@skolabaska.cz